MyGPTicket.com

ÁSZF

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

GP Ticket Kft. Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban "ÁSZF") autó- és motorsport rendezvények belépőjegyeinek értékesítésére

1. Általános rendelkezések:

1. Az ÁSZF irányadó a GP Ticket Kft. (a továbbiakban: GP Ticket) és a Vevő között megkötött adásvételi szerződésekre és a www.MyGPTicket.com honlap használatára függetlenül attól, hogy az milyen nyelven történik.

2. Vevő a Jegyrendelés elküldésével a jelen ÁSZF rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el, kivéve ha a Felek ettől eltérően állapodnak meg. Az autó- vagy motorverseny helyszínére történő belépéssel Vevő elfogadja a rendezvény- látogatás feltételeit (melyek összefoglalója rendszerint megtalálható a rendezvényre történő belépésre jogosító jegyen), elfogadja a Rendezvényszervező által előírt feltételeket, szabályokat, és kötelezettségeket valamint tudomásulveszi a rendezvénnyel járó kockázatokat.

2. Definíciók:

Szállítási Költség - a Vevő által a Jegyrendelésen megrendelt a) ugyanazon rendezvényre szóló b) ugyanazon címre c) egyidejűleg kézbesítendő összes Jegy kiszállításának ellenértéke. A Szállítási Költséget a honlapon található Jegyár Lista tartalmazza.

Vevő - egy vagy több Jegy vásárlója (a továbbiakban Jegy vagy Jegyek) aki a honlap használatával Jegyet rendelt és a Vételárat megfizette.

E-mail - a Vevő által a GP Ticket info@mygpticket.com címére megküldött elektronikus levél (vagy üzenet küldése a  honlap „Kapcsolat" menüpontjának használatával).

GP Ticket - a Rendezvényszervezőkkel és más Jegy értékesítőkkel együttműködve autó- és motorsport rendezvényekre belépőjegyek értékesítésével foglalkozó Magyarországon bejegyzett korlátolt felelősségű társaság (Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság 01-09-889249; 1051 Budapest, Sas utca 11/III/8a.; adószáma: HU14107612.

Kezelési Költség - a GP Ticket belépőjegyek beszerzésével kapcsolatos költségeinek fedezésére szolgáló díj, mely a Jegyár 5-15%-a, de minimum 10 € / 15 $.

Rendezvényszervező - a Jegyek kibocsátója.

Felek - együttesen a GP Ticket és a Vevő.

Vételár -a) a Jegyár b) a Kezelési költség és c) a Szállítási Költség összege.

Futam - az autó- vagy motorsport rendezvény adott napon indított futama.

Szállító - a GP Ticket által a Jegyek kézbesítésével megbízott elismert csomagszállító szolgálat (UPS, DHL, stb.).

Jegyrendelés - a Vevő által a GP Ticket honlapján a rendelési folyamat során kért adatok megadása és a rendelési folyamat befejezése

Jegyár - A Jegynek a Jegylistában meghatározott ára. A Jegyár bruttó összeg, mely magában foglalja a rendezvény helyszíne szerinti országban előírt forgalmi adót (pld. Magyarországon az ÁFA-t), a GP Ticket értékesítési jutalékát valamint a GP Ticket jegy beszerzéssel kapcsolatban felmerült egyéb költségeit. Fentiek miatt, továbbá mivel GP Ticket a Jegyeket különböző forrásokból szerzi be, ezért a Jegyár a Jegyre rányomtatott ártól eltérhet. 

Ticket Voucher - A Jegy(ek)nek a Rendezvényszervező által megadott helyen történő átvételére jogosító, a GP Ticket által a Vevőnek e-mailben megküldött dokumentum.

3. Jegyrendelés, Adásvételi Szerződés

1. GP Ticket a Jegyrendelés beérkezéséről haladéktalanul írásbeli visszaigazolást (a továbbiakban: Visszaigazolás) küld Vevőnek. A Visszaigazolás tartalmazza a Jegyrendelés elemeit, valamint - a Vevő által a Jegyrendelésen kiválasztott fizetési módnak megfelelően - a Vételár megfizetésére vonatkozó fizetési útmutatót (továbbiakban: Fizetési Útmutató).

2. A Jegy adás-vételre vonatkozó Felek közötti szerződés (a továbbiakban: a Szerződés) abban az időpontban jön létre, amikor a Visszaigazolás Vevőhöz megérkezik. Amennyiben a Visszaigazolás Vevőhöz a megrendeléstől számított legkésőbb 48 órán belül nem érkezik meg, Vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól.  A Szerződés akkor tekinthető teljesítettnek, amikor a Szállító a Jegy(ek) Vevő vagy a Vevő arra jogosult meghatalmazottja általi, a Jegyrendelésen meghatározott címen történt - átvételét igazolja vagy b) GP Ticket a Ticket Vouchert Vevő részére megküldi. A létrejött szerződés írásbeli szerződésnek minősül, a szerződés létrejöttét a vásárló által megadott, elektronikusan elmentett vásárlási adatok igazolják, amelyeket GP Ticket a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határideig őriz. A Vevő által begépelt adatok, a megrendelésre vonatkozóan a GP Ticket rendszerében őrzött adatok, a 3.1. szerinti írásbeli Visszaigazolás, valamint a tranzakció egyéb adatai (pl. banki visszaigazolás) illetve jelen ÁSZF együttesen alkotják az írásbeli szerződést.

3. Vevő tudomásulveszi, hogy a székek/ülések felett a Rendezvényszervező rendelkezik, ezért a GP Ticket nem vállalja konkrétan megjelölt székekre/ülésekre vonatkozó Vevői igények teljesítését. Vevő tudomásulveszi, hogy a Rendezvényszervező saját hatáskörben, Vevő előzetes tájékoztatása nélkül is áthelyezheti az egyes tribünöket ás az állóhelyes területet.

4. Abban az esetben, ha a megrendelt Jegyek időközben  elfogytak, GP Ticket  amennyiben ennek feltételei fennállnak - írásban értesíti Vevőt (a Jegyrendelésben megadott e-mail címen) az azonos árkategóriájú más Jegyekre vagy, ezek hiányában,  más árkategóriájú Jegyekre vonatkozó új ajánlatáról (a továbbiakban: Új Ajánlat). Ha a Vevő írásban elfogadja az Új Ajánlatot, az a Szerződés Felek általi módosításának tekintendő. Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a módosításnak megfelelő, részére eljuttatott Jegyeket a Szerződés teljesítéseként elfogadja.

5. Amennyiben GP Ticket a Szerződést sem az eredeti Jegyek, sem a 3.4. pont szerinti helyettesítő Jegyek biztosításával nem tudja teljesíteni, írásban értesíti Vevőt a Szerződés teljesítésének akadályáról.

6. Amennyiben a Vevő a Szerződés 6.2 pont szerinti megszűnését követő időpontban a Vételárat a GP Ticket javára megfizeti, ez a Szerződésnek a Visszaigazolásban foglalt feltételekkel történő megkötésre irányuló új Jegyrendelésnek minősül, melynek elfogadásáról GP Ticket Vevőt 2 munkanapon belül írásban értesíti. Ezen értesítés hiányában Szerződés nem jön létre és a Vételárat GP Ticket a Vevő részére 30 naptári napon belül visszatéríti.

4. Árak és fizetés

1. GP Ticket jogosult a Jegyárak módosítására. Az árváltozás nem érinti a már megrendelt és kifizetett Jegyeket. A Vételár összege, annak megfizetése időpontjában garantált.

2. Vevő a Vételár kifizetését hitelkártyával vagy banki átutalással teljesítheti a vonatkozó Fizetési Útmutatónak megfelelően. A banki átutalással történő Vételár fizetéshez kapcsolódó bankköltségek a Vevőt terhelik. A Vételárat Vevő a Visszaigazolás kézhezvételétől számított 3 napon belül köteles megfizetni (átutalásos fizetési mód esetében az átutalásra megbízást adni).

3. GP Ticket a jelenleg elérhető legbiztonságosabb, a honlap "Adatvédelem" címszava alatti tájékoztatásban ismertetett bankkártyás fizetési módot biztosítja.

5. A Jegyek kiszállítása

1. A Jegyeknek a Vevő által a Jegyrendelésen meghatározott címre történő kiszállításáról a Szállító gondoskodik. A Jegyek - a Rendezvényszervező általi kibocsátás és forgalombahozatal időpontjától függően -, 7-14 nappal a futam előtt kerülnek kiszállításra a megadott címre. Ettől eltérő esetben a Vevők telefon vagy e-mail értesítést kapnak. Vevő köteles azonnal értesíteni GP Ticket-et abban az esetben, ha a futamot megelőző 7. napig a Jegyek nem kerültek kiszállításra/ azokat nem vette át.

Ha a Jegyrendelésre a Futamot megelőző 30 napon belül kerül sor, GP Ticket csak 1-7 nappal a Futam előtt szállítja ki a Jegyeket a megadott címre. Amennyiben erre lehetőség van, GP Ticket mindent megtesz annak érdekében, hogy a Jegyek kiszállítására a Futam előtt 7-14 nappal kerüljön sor.

Amennyiben GP Ticket által előre nem látható körülmények miatt (pl. a Rendezvényszervező vagy GP Ticket szállítója a Jegyeket nem bocsátja ki időben) a jegyek kiszállítása a Vevő által megadott címre nem lehetséges, GP Ticket gondoskodik arról, hogy Vevő a Rendezvényszervező által meghatározott helyen a Jegyeket átvehesse, Vevőt erről e-mailben tájékoztatja és részére Ticket Vouchert küld. A versenyt követő 30 napon belül a Szállítási Költséget GP Ticket Vevő részére visszafizeti.

Meghatározott versenyek esetén GP Ticket csak úgy vesz fel megrendelést, hogy a Jegyek nem kerülnek kiszállításra, azokat Vevőnek a Rendezvényszervező által meghatározott helyen kell átvennie. GP Ticket a honlapján valamint a megrendelés visszaigazoló e-mail-ben egyértelműen jelzi amennyiben az adott versenyre a Jegyek nem kerülnek kiszállításra. A Ticket Vouchert és a Jegy átvételével kapcsolatos tájékoztatást GP Ticket e-mail-ben küldi meg Vevőnek a verseny előtt 3-7 nappal.

2. A Jegyek kiszállítására a GP Ticket és a Szállító közötti, a Szállító általános szerződési feltételeinek valamint - ha a Szállító feltételei biztosítást is tartalmaznak - a Szállító általános biztosítási feltételeinek is megfelelő megállapodás az irányadó.

3. A Jegyekre vonatkozó kárveszély akkor száll át a GP Ticket-ről a Vevőre, amikor azok a Jegyrendelésen meghatározott címre kiszállításra kerülnek és azokat a Vevő vagy a Vevő arra jogosult képviselője átveszi. Az átvételi elismervény aláírásával a Vevő vagy a Vevő arra jogosult képviselője igazolja a Szerződés szerződésszerű teljesítését.

4. A Szállítási Költség - amennyiben a Szállító feltételei biztosítást tartalmaznak -, magában foglalja a Szállító általános biztosítási feltételeiben meghatározott alap biztosítást, de nem tartalmaz kiegészítő biztosítást. GP Ticket a Jegy(ek) elveszése esetén, a Szállító által a Szállító általános biztosítási feltételei szerint részére megfizetett kártérítés/kártalanítás (továbbiakban: Kártérítés) összegét - ezen összeg kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül - teljes egészében megtéríti Vevőnek.

6. A Szerződés megszűntetése

1. Vevő a Jegyrendelést legkésőbb annak a GP Ticket-hez történt beérkezésétől számított 2 órán belül jogosult visszavonni. A Szerződés megszűntetésének időpontja a Jegyrendelést visszavonó E-mail GP Ticket-hez történő beérkezésének időpontja.

Ha a Jegyrendelés visszavonása a 6.1. pontban meghatározott határidőben megtörténik, GP Ticket a Szerződés megszűnését írásban visszaigazolja és a megszűntetést követő 30 napon belül visszatéríti Vevő részére a Jegyárat és a Szállítási Költséget, amennyiben a Vételár megfizetése már megtörtént. Határidőn túl beérkező visszavonás esetén, GP Ticket értesíti Vevőt kérelmének elutasításáról és - amennyiben ez az adat már rendelkezésére áll -, tájékoztatja Vevőt a Jegy (Jegyek) Szállító általi átvételének és a kiszállításnak a várható időpontjáról. 

GP Ticket a jelen rendelkezésektől eltérő Szerződés megszűntetési kérést nem fogad el és ilyen kérés alapján visszatérítést nem teljesít.

2. A Szerződés, a 3.2 pont szerinti létrejöttét követő 8. napon - GP Ticket elállása folytán - automatikusan megszűnik, amennyiben ezen időpontig a Vételár a GP Ticket számlájára nem érkezik meg.

3. Amennyiben a Rendezvényszervező a rendezvényt vagy annak valamely futamát törli, GP Ticket visszatéríti Vevő részére a rendezvény vagy az adott futam Jegyárát, ezen összegnek a Rendezvényszervezőtől vagy a partner jegyértékesítő cégtől történt kézhezvételét követő 30 napon belül. Vevő tudomásul veszi, hogy GP Ticket nem téríti vissza sem a Kezelési Költséget, sem - amennyiben a Jegyet (Jegyeket) a Szállító kiszállításra már átvette - a Szállítási Költséget. Amennyiben a rendezvény vagy az adott futam egy későbbi időpontban kerül megtartásra, a Jegy (Jegyek) a későbbi időpontra érvényesek.

4. GP Ticket 30 naptári napon belül visszatéríti Vevő részére a teljes Vételárat, amennyiben Vevő nem fogadja el a 3.4 pont szerinti Új Ajánlatot vagy GP Ticket nem képes a Szerződés teljesítésére.

7. Szavatosság és felelősség

1. GP Ticket szavatolja, hogy a Rendezvényszervező által kibocsátott Jegyeket a Szerződés feltételeinek megfelelően a Vevő részére kiszállítja. Amennyiben a Jegy(ek) kiszállítására nem kerül sor, szavatolja, hogy a Ticket Voucher leadása ellenében a Vevő a Jegy(ek)et az e-mail tájékoztatóban meghatározott időben és helyen átveheti.

2. Amennyiben a Jegyek érvénytelenségéért a Rendezvényszervező és/vagy a partner jegyértékesítő felelőssége állapítható meg, GP Ticket a Vevők részére a teljes Vételárat 30 napon belül visszatéríti.

3. A 3.3. pontban foglaltakkal összhangban GP Ticket kizárja felelősségét a konkrét ülésekre/székekre vonatkozó Vevői igények nem teljesítésével kapcsolatban.

4. Vevő tudomásulveszi az autó- és motorsport rendezvények általa ismert veszélyességét és azt, hogy ezek során személyi sérülés vagy személyes vagyontárgyaiban bekövetkező kár érheti. Vevő kijelenti, hogy a rendezvényen/futamokon a saját felelősségére vesz részt, betartja a Rendezvényszervező által előírt magatartási szabályokat.

5. GP Ticket, a honlapján elhelyezett információkat körültekintő gondossággal állította össze. A honlapon elhelyezett képek, videók és értékelések hitelessége nem ellenőrzött. Ebből eredően hibák fordulhatnak elő a honlapon. Vevő, a honlap használatbavételével tudomásulveszi, hogy az ilyen jellegű adatok és információ hitelességének megállapítása az ő felelőssége. GP Ticket kizárja felelősségét a honlapon megjelenő nem megfelelő információkért.

8. Személyes adatok védelme, meghatalmazások

1. GP Ticket mint adatkezelő szavatolja, hogy a Vevők személyes adatainak kezelése a hatályos adatkezelési és adatvédelmi szabályoknak megfelel. Részletes információ a honlap "Adatvédelmi tájékoztató" címe alatt található.

2. Vevő a Jegyrendelés elküldésével kijelenti és szavatolja, hogy az általa közölt személyes adatok a valóságnak megfelelnek.

3. Amennyiben Vevő feliratkozik az elektronikus hírlevélre, ezzel felhatalmazza a GP Ticket-et arra, hogy részére - e hozzájárulás visszavonásáig  -, hírleveleket és más ismertető anyagokat küldjön mind a jelen honlapon meghirdetett autó- és motorsport rendezvényekkel, mind a www.MyGPStore.com honlapon kínált rajongói termékekkel kapcsolatosan és személyes adatait e célból kezelje.

9. Jogviták és az alkalmazandó jog

1. A jelen honlap használatával és a Szerződésekkel kapcsolatos kérdésekben a magyar jog az irányadó.

2. A Jelen Általános Szerződési Feltételek megszegése esetén a GP Ticket jogosult Vevő honlap használati jogának korlátozására, a Jegyrendelés törlésére és/vagy a szükséges jogi lépések megtételére.

3. A különböző nyelvű fordítások a jelen ÁSZF angol nyelvű szövege alapján készültek. A magyar nyelvű szöveg kivételével, az angol nyelvű szöveg és a fordítások eltérése esetén az angol szöveg az irányadó. Magyar Vevő(k) és a GP Ticket jogviszonyára a magyar nyelvű szöveg alkalmazandó. 

10. Az Általános Szerződési Feltételek módosítása

1. GP Ticket jogosult a jelen ÁSZF módosítására. Az egyes Jegyrendelésekre a honlapon a Jegyrendelés időpontjában közölt szöveg az irányadó.